Franchise-aanvraag
Behalve voor het verstrekken van aanvullende informatie wordt dit formulier gebruikt voor aanschaf van een nieuwe of aanvullende franchise of aanschaf en overdracht van een bestaande winkel. Indiening van dit formulier verplicht aanvrager niet tot de aanschaf of de franchisegever niet tot de verkoop van een franchise of locatie. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in, maak geen gebruik van afkortingen.Vul zo volledig mogelijk in, gebruik geen afkortingen. Duidelijk afdrukken of typen.

Let op: velden aangemerkt met een  * zijn verplicht
 
 
 
UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
   Waar heeft u gehoord over de SUBWAY® franchise?    
           * 
  * Voornaam     * Achternaam    Initialen  
  * Inwoner van      Permanente inwoner van  
  * Geboortedatum    
  * Fiscaal nummer/nationaal identificatienummer/socialezekerheidsnummer 
*Optioneel m.b.t. aanvullende informatie, maar vereist om het aankoopproces en de overdracht van een bestaande locatie te starten. Let op: ook vereist vóór aanvang van de aankoop van een nieuwe franchise.
  * Geslacht       Bekend onder andere namen  
  * Bent u meerderjarig? Bent u meerderjarig?
  * Bent u ooit direct of indirect betrokken geweest bij terroristische activiteiten?  
  * Is er een gerechtelijke uitspraak tegen u geweest, is er retentierecht uitgeoefend, is er een faillissement uitgesproken of bent u in een rechtszaak betrokken geweest in de afgelopen 5 jaar?      
     (Zo ja, verstrek dan de volgende gegevens voor elk van deze zaken: namen van de betrokken partijen, datum rechtszaak, rechtbank waar de zaak is aangespannen en aard van de procedure)
* Telefoon (thuis)   (Fax)   (GSM)  
(landnummer & netnummer) (landnummer & netnummer) (landnummer & netnummer)
  * Huisadres 
  * Plaats        * Postcode     
  * Land     * Provincie
* Zakelijk e-mailadres 
Het e-mailadres dat u opgeeft wordt beschouwd als een zakelijk e-mailadres dat door de franchiseverlener en/of de aan haar gelieerde ondernemingen gebruikt kan worden om in verband met deze aanvraag en de aankoop van een franchise elektronisch met u te communiceren.
 
GEGEVENS VAN UW ECHTGENO(O)T(E)   (Gebruik een aparte aanvraag voor zakelijke partners)
 
   Voornaam      Achternaam       Initialen  
   Inwoner van      Permanente inwoner van  
  
   Geboortedatum      
 
   Fiscaal nummer/nationaal identificatienummer/socialezekerheidsnummer    
*Optioneel m.b.t. aanvullende informatie, maar vereist om het aankoopproces en de overdracht van een bestaande locatie te starten. Let op: ook vereist vóór aanvang van de aankoop van een nieuwe franchise.
   Geslacht            Bekend onder andere namen    
   Bent u meerderjarig? Bent u meerderjarig? 
   Bent u ooit direct of indirect betrokken geweest bij terroristische activiteiten?    
   Is er een gerechtelijke uitspraak tegen u geweest, is er retentierecht uitgeoefend, is er een faillissement uitgesproken of bent u in een rechtszaak betrokken geweest in de afgelopen 5 jaar?       
   (Zo ja, verstrek dan de volgende gegevens voor elk van deze zaken: namen van de betrokken partijen, datum rechtszaak, rechtbank waar de zaak is aangespannen en aard van de procedure)
OPLEIDING
 
What is the highest level of education you have achieved?    *
Soort diploma dat u heeft ontvangen    *
Type of degree you recieved?    *
ZAKELIJKE INFORMATIE   (Beantwoord alle vragen)
 
  *  
  * Aard van de onderneming  
  * Kruis aan welke bedrijfservaring u hebt 
  Noem alle restaurants & andere maaltijdverstrekkende bedrijven waarin u een eigendomsbelang heeft:
  1) 2) 3)
 
FINANCIËLE INFORMATIE   (Geef bedragen op  in Amerikaanse dollars)
 
  *   Inkomsten uit huidig beroep /jaar  
Inkomsten uit andere bronnen /jaar  
Informatie over andere inkomsten  
 
Bankrelaties/adres bank Filiaal Adres
     
 
  * Individuele liquide middelen (contanten, aandelen, etc.)  a)  
  * Individuele vaste activa (huis, auto, etc.)  b)  
  * Individueel totaal vermogen   (a+b) c)  
  * Individuele schulden (hypotheek, leningen, etc.)  d)  
  * Uw individuele totale netto waarde  (c-d) e)  
      (Exclusief alle financieringen die hieronder wordt genoemd )

 

  * Zal dit bedrijf uw enige bron van inkomsten vormen?
  * Is er nog andere financiering die niet bij (e) is opgenomen?
     Zo ja, hoeveel financiering is er beschikbaar?     Munteenheid 
 
BEDRIJFSVOERING RESTAURANT
 
 
  * Als u in aanmerking komt, wanneer gaat u dan investeren in een franchise? 
  * In hoeverre zult u betrokken zijn bij de bedrijfsvoering? 
 
     In welk land wenst u een SUBWAY® restaurant te openen? :      
      ((Indien anders dan het land waar u woont)**)
 
INVESTEERDERS  BELANGRIJKE NOTITIE: In de VS en Canada moeten alle investeerders met name worden genoemd op een franchiseovereenkomst uitgevoerd in verband met de aanvraag, met uitzondering van bepaalde eerstegraadsfamilieleden. Buiten de VS en Canada kunnen wij verlangen dat alle of een deel van de investeerders met name worden genoemd op een franchiseovereenkomst uitgevoerd in verband met deze aanvraag. Alle investeerders die met name zullen worden genoemd op de franchiseovereenkomst, moeten een aparte aanvraag invullen.
 
 
  * Wilt/heeft u een investeerder?   Zo niet, dan mag u dit onderdeel overslaan. Zo ja, vul alle relevante onderdelen hieronder in.

  % eigendom  
  *Investeerders zijn individuen die, in verband met de aankoop van een franchise in verband met deze aanvraag: 1) geld bijdragen voor de aankoop of exploitatie van de franchise; 2) een eigendomsbelang zullen hebben in de franchise of in een entiteit waaraan het recht zal worden toegekend om de franchise te exploiteren; of 3) zullen optreden als mede-geldnemer, mede-ondertekenaar of garant van een lening in verband met de franchise.
Voornaam Achternaam Initialen  
 
Voornaam Achternaam Initialen  
 
Voornaam Achternaam Initialen  
 
Voornaam Achternaam Initialen  
 
Disclaimer
 
 
Ik begrijp dat het toekennen van een franchise uitsluitend ter beoordeling staat van de Franchisegever (Doctor’s Associates Inc., Subway Franchise Systems of Canada, Ltd., Subway International, B.V, Subway Systems do Brasil Ltda., Subway Partners Colombia, C.V., Subway Systems India, Private Limited, Sandwich and Salad Franchises of South Africa, (Pty) Ltd, Subway Systems Australia, Pty. Ltd. of aan een daaraan gelieerde onderneming). Ik begrijp dat ik staatsburger of permanent ingezetene moet zijn van de Verenigde Staten of Canada om een franchise te kopen die is gevestigd in het desbetreffende land en dat ik het vereiste bewijs aan de Franchisegever moet leveren voorafgaand aan elke verkoop of overdracht van een franchise. Ik begrijp dat ik, voor iedere franchise gevestigd buiten de Verenigde Staten of Canada, het voorgeschreven identiteitsbewijs met foto moet verstrekken aan de Franchisegever om mijn identiteit te verifiëren, voorafgaand aan elke verkoop of overdracht, en op verzoek gedurende de looptijd van een franchiseovereenkomst gesloten met de Franchisegever.

Ik begrijp dat alle informatie die ik ontvang van de Franchisegever of medewerker, vertegenwoordiger of franchisenemer van de Franchisegever of van een aan hem gelieerde onderneming, zeer vertrouwelijk is (‘Vertrouwelijke Informatie’), werd ontwikkeld met grote inspanningen en kosten voor de Franchisegever, en uitsluitend omwille van deze aanvraag aan mij ter beschikking wordt gesteld. Ik ga ermee akkoord dat ik Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk zal behandelen en geheim houden en ik zal nooit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Franchisegever Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan, publiceren of delen met een persoon, firma, vennootschap of andere entiteit, of Vertrouwelijke Informatie direct of indirect te eigen bate of ten bate van een persoon, firma, vennootschap of andere entiteit gebruiken, anders dan ten bate van de Franchisegever.

Deze toestemming voor het vrijgeven van informatie omvat, maar is niet beperkt tot, meningen ten aanzien van Onderzoeksgegevens. Ik geef alle personen, scholen, bedrijven, vennootschappen, kredietbureaus, opsporingsinstanties of andere onderzoeksbureaus toestemming om deze informatie, zonder beperking of voorbehoud, vrij te geven aan de Onderzoeker. Ik doe vrijwillig afstand van alle verhaalsrechten en bevrijd hen van aansprakelijkheid voor het naleven van deze toestemming. Deze toestemming/bevrijding geldt zowel dit als ieder toekomstig verzoek voor deze Onderzoeken door bovengenoemde individuen of entiteiten. Ik geef toestemming om een fotokopie of fax van deze bevrijding als even geldig als het origineel te beschouwen.

Verenigde Staten, Puerto Rico, Guam en Canada
Ik ga ermee akkoord om alle eerdere niet ingediende vorderingen, geschillen of controverses die voortkomen uit of verband houden met mijn aanvraag of kandidatuur voor toekenning van een Subway®-franchise door de Franchisegever te schikken overeenkomstig het recht van Connecticut, VS1 en uitsluitend door middel van bindende arbitrage. Ik ga ermee akkoord dat de arbitrage wordt uitgevoerd door hetzij de American Arbitration Association of diens rechtsopvolger (‘AAA’) hetzij het American Dispute Resolution Center (‘ADRC’), ter keuze van de partij die als eerste een verzoek tot arbitrage indient. Ik begrijp dat de AAA de arbitrage zal uitvoeren overeenkomstig zijn bestuurlijke bepalingen (inclusief, indien van toepassing, de handelsregels (‘Commercial Rules’) en de versnelde procedures (‘Expedited Procedures’) van deze regels), en dat de ADRC de arbitrage zal uitvoeren overeenkomstig zijn bestuurlijke bepalingen (inclusief, indien van toepassing, de regels voor handelsarbitrage (‘Rules of Commercial Arbitration’) of de regels voor versnelde handelsarbitrage (‘Rules for Expedited Commercial Arbitration’). Ik begrijp dat wanneer de AAA en het ADRC geen van beide meer bestaan, partijen een alternatieve arbitrage-instantie zullen overeenkomen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken, gaan partijen ermee akkoord de bevoegde rechter het orgaan te laten kiezen. Ik ga ermee akkoord dat de arbitrage plaatsvindt in Bridgeport, Connecticut, VS2, in het Engels, en beslecht door één arbiter.

1 Indien ik ingezetene ben van Canada is het recht van Ontario van toepassing, tenzij ik ingezetene ben van Alberta, Prince Edward Island of New Brunswick; in welk geval het lokale provincierecht van toepassing is.

2 Indien ik ingezetene ben van Ontario ga ik ermee akkoord dat de arbitrage overeenkomstig de arbitragewetgeving van Ontario, de ‘Ontario Arbitrations Act’ wordt gehouden in Toronto, Ontario, Canada. Indien ik ingezetene ben van Alberta ga ik ermee akkoord dat de arbitrage overeenkomstig de arbitragewetgeving van Alberta, de ‘Alberta Arbitrations Act’ wordt gehouden in Calgary, Alberta. Indien ik ingezetene ben van Prince Edward Island ga ik ermee akkoord dat de arbitrage overeenkomstig de arbitragewetgeving van Prince Edward Island, de ‘Prince Edward Island Arbitration Act’, wordt gehouden in Charlottetown, Prince Edward Island. Indien ik ingezetene ben van New Brunswick ga ik ermee akkoord dat de arbitrage overeenkomstig de arbitragewetgeving van New Brunswick, de ‘New Brunswick Arbitrations Act’ wordt gehouden in Fredericton, New Brunswick.

Ik ga ermee akkoord dat ik niet-ingediende vorderingen, geschillen of controverses die voortkomen uit of verband houden met mijn aanvraag of kandidatuur voor toekenning van een Subway®-franchise door de Franchisegever (het ‘Geschil’), zal schikken naar Nederlands recht3 en uitsluitend door middel van bindende arbitrage. Ik ga ermee akkoord dat de arbitrageprocedure wordt uitgevoerd door het International Centre for Dispute Resolution of diens rechtsopvolger (‘ICDR’). Ik begrijp dat, wanneer het ICDR niet meer bestaat, de arbitrageprocedure zal worden uitgevoerd door het American Dispute Resolution Center of diens rechtsopvolger (‘ADRC’). Indien zowel de ICDR als de ADRC niet meer bestaan, begrijp ik dat partijen een alternatieve arbitrage-instantie zullen overeenkomen. Als partijen geen overeenstemming kunnen bereiken gaan partijen ermee akkoord dat de bevoegde rechter de instantie zal kiezen. Ik ga ermee akkoord dat de arbitrageprocedure zo snel mogelijk wordt afgerond en dat een uitspraak wordt gegeven op basis van de bestanden en documenten, tenzij een van de partijen uitdrukkelijk om een mondelinge zitting verzoekt. Indien een van de partijen om een mondelinge zitting verzoekt, ga ik ermee akkoord dat New York, New York, VS4 de locatie voor alle arbitragezittingen zal zijn. De taal van de arbitrage zal het Engels zijn. Voor alle procedurele aspecten van de arbitrage die niet specifiek hierboven worden behandeld begrijp ik dat de uitvoerende arbitrage-instantie de arbitrageregels van de Commissie van de Verenigde Naties voor Internationaal Handelsrecht (‘UNCITRAL’) zal toepassen zoals deze van kracht zijn op het tijdstip waarop een van de partijen de andere partij schriftelijk om arbitrage verzoekt. Voor alle procedurele aspecten van de arbitrage die niet specifiek hierboven of in de UNCITRAL-regels worden behandeld begrijp ik dat het toepasselijk recht van de plaats van de arbitrage van toepassing is.

3 Indien ik ingezetene ben van Brazilië, Colombia, Ecuador, Mexico, Egypte, India, de Filippijnen of Thailand is de plaatselijke wetgeving van toepassing. Indien ik ingezetene ben van Zuid-Afrika is de wetgeving van Connecticut, Verenigde Staten, van toepassing. Indien ik ingezetene ben van Australië is de wetgeving van Queensland van toepassing.

4 Indien ik ingezetene ben van Argentinië, Oostenrijk, België, Brazilië, Colombia, Ecuador, Egypte, Nederland of Thailand wordt de arbitrageprocedure in mijn eigen land gehouden. Indien ik ingezetene ben van Brazilië wordt de arbitrage uitgevoerd door de Kamer van bemiddeling, bemiddeling en arbitrage CIESP/FIESP. Indien ik ingezetene ben van Duitsland, Italië of Nederland wordt de arbitrage in Nederland gehouden en door het ICDR uitgevoerd. In het geval dat het ICDR niet meer bestaat wordt de arbitrageprocedure uitgevoerd door het Nederlands Arbitrage Instituut of diens rechtsopvolger (‘NAI’). Indien het ICDR en het NAI geen van beide meer bestaan zullen partijen een alternatieve arbitrage-instantie overeenkomen voor het uitvoeren van de arbitrageprocedure. Indien ik ingezetene ben van Zuid-Afrika wordt de arbitrageprocedure gehouden in Connecticut, Verenigde Staten. Indien ik ingezetene ben van Australië ga ik akkoord met niet-bindende mediatie van het Geschil voordat ik een arbitrageprocedure begin, welke mediatie plaatsvindt in Australië onder toezicht van een mediatiebureau in mijn staat of territorium dat door de Franchisegever en mij wederzijds wordt overeengekomen. Ik ga er verder mee akkoord dat indien het Geschil niet door middel van mediatie kan worden beslecht, arbitrage wordt uitgevoerd door het Institute of Arbitrators and Mediators Australia of diens rechtsopvolger (‘IAMA’). In het geval dat het IAMA niet meer bestaat wordt de arbitrageprocedure uitgevoerd door het Australian Centre for International Commercial Arbitration of diens rechtsopvolger (‘ACICA’). Indien het IAMA en het ACICA geen van beide meer bestaan zullen partijen een alternatieve arbitrage-instantie overeenkomen voor het uitvoeren van de arbitrageprocedure.

Japan
Ik ga ermee akkoord dat alle geschillen, controverses of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze aanvraag of kandidatuur voor toekenning van een Subway®-franchise door de Franchisegever (het ‘Geschil’) worden geschikt overeenkomstig Japans recht en uitsluitend door middel van bindende arbitrage. Ik ga er verder mee akkoord dat de arbitrageprocedure wordt uitgevoerd door de Japanse Vereniging voor Handelsarbitrage of diens rechtsopvolger (‘JCAA’) overeenkomstig de Uitvoeringsregels en Procedurele Regels voor Arbitrage op basis van de Arbitrageregels van de Commissie van de Verenigde Naties voor Internationaal Handelsrecht (‘UNCITRAL’). Ik begrijp dat, indien de JCAA niet meer bestaat, de partijen een alternatieve arbitrage-instantie zullen overeenkomen. Verder ga ik ermee akkoord dat de arbitrage plaatsvindt in Tokio en dat Engels de taal van de arbitrage zal zijn. Er zal één arbiter zijn. Ik begrijp dat de arbitrageprocedure zo snel mogelijk zal worden afgerond en dat een uitspraak wordt gegeven op basis van schriftelijk bewijs, tenzij een van de partijen uitdrukkelijk om een mondelinge zitting verzoekt.

Al hetgeen ik heb verklaard in deze aanvraag is waar en ik begrijp dat door de Franchisegever zal worden vertrouwd op de informatie die door mij is verstrekt. Ik begrijp dat ik op grond van antiterrorismewetgeving niet zal worden goedgekeurd voor de koop van een franchise als ik ooit verdacht ben geweest van terrorisme of direct of indirect in verband ben gebracht met terroristische activiteiten. Ik heb het bovenstaande gelezen en begrepen en ga ermee akkoord. Daarnaast begrijp ik dat de Franchisegever mij kan verplichten een standaardexamen wiskunde en Engels met goed gevolg af te leggen. Ik begrijp dat ik verplicht ben om kopieën van mijn bankafschriften over de afgelopen drie (3) maanden aan de Franchisegever te verstrekken als bewijs van de bedragen in liquide middelen zoals vermeld in de jaarrekening die ik aan de Franchisegever heb verstrekt.

2018

 
    *  Ik heb bovenstaande disclaimer gelezen.  
     
     Ik stem ermee in om documenten in het kader van de verstrekking van informatie voor de franchise langs elektronische weg te ontvangen (indien beschikbaar in mijn land).    
Handtekeningen
 
     Typ uw naam om toestemming te geven. Handtekening verplicht op moment van aanschaf franchise-overeenkomst
   
 
  * Naam aanvrager (getypt)
     Datum: 1/23/2019
Naam echtgeno(o)te (getypt)
Datum: 1/23/2019
 


Het is aanbevolen een kopie van deze aanvraag te maken voor uw administratie voordat u op de knop "Versturen" klikt.

 
Aanvraag ©2017 Subway IP Inc.
Vragen over franchisemogelijkheden richten aan: SUBWAY® Development Team
Stuur technische vragen of opmerkingen over dit formulier naar: SUBWAY® Web Team
SUBWAY® is een geregistreerd merk van Subway IP Inc.
©2017 Subway IP Inc.
Juridische informatie & Privacybeleid Juridische informatie & Privacybeleid