Franchise-aanvraag
Behalve voor het verstrekken van aanvullende informatie wordt dit formulier gebruikt voor aanschaf van een nieuwe of aanvullende franchise of aanschaf en overdracht van een bestaande winkel. Indiening van dit formulier verplicht aanvrager niet tot de aanschaf of de franchisegever niet tot de verkoop van een franchise of locatie. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in, maak geen gebruik van afkortingen.Vul zo volledig mogelijk in, gebruik geen afkortingen. Duidelijk afdrukken of typen.

Let op: velden aangemerkt met een  * zijn verplicht
 
 
 
UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
   Waar heeft u gehoord over de SUBWAY® franchise?    
           * 
  * Voornaam     * Achternaam    Initialen  
  * Inwoner van      Permanente inwoner van  
  * Geboortedatum    
  * Fiscaal nummer/nationaal identificatienummer/socialezekerheidsnummer 
*Optioneel m.b.t. aanvullende informatie, maar vereist om het aankoopproces en de overdracht van een bestaande locatie te starten. Let op: ook vereist vóór aanvang van de aankoop van een nieuwe franchise.
  * Geslacht       Bekend onder andere namen  
  * Bent u meerderjarig? Bent u meerderjarig?
  * Bent u ooit direct of indirect betrokken geweest bij terroristische activiteiten?  
  * Is er een gerechtelijke uitspraak tegen u geweest, is er retentierecht uitgeoefend, is er een faillissement uitgesproken of bent u in een rechtszaak betrokken geweest in de afgelopen 5 jaar?      
     (Zo ja, verstrek dan de volgende gegevens voor elk van deze zaken: namen van de betrokken partijen, datum rechtszaak, rechtbank waar de zaak is aangespannen en aard van de procedure)
* Telefoon (thuis)   (Fax)   (GSM)  
(landnummer & netnummer) (landnummer & netnummer) (landnummer & netnummer)
  * Huisadres 
  * Plaats        * Postcode     
  * Land     * Provincie
* Zakelijk e-mailadres 
Het e-mailadres dat u opgeeft wordt beschouwd als een zakelijk e-mailadres dat door de franchiseverlener en/of de aan haar gelieerde ondernemingen gebruikt kan worden om in verband met deze aanvraag en de aankoop van een franchise elektronisch met u te communiceren.
 
GEGEVENS VAN UW ECHTGENO(O)T(E)   (Gebruik een aparte aanvraag voor zakelijke partners)
 
   Voornaam      Achternaam       Initialen  
   Inwoner van      Permanente inwoner van  
  
   Geboortedatum      
 
   Fiscaal nummer/nationaal identificatienummer/socialezekerheidsnummer    
*Optioneel m.b.t. aanvullende informatie, maar vereist om het aankoopproces en de overdracht van een bestaande locatie te starten. Let op: ook vereist vóór aanvang van de aankoop van een nieuwe franchise.
   Geslacht            Bekend onder andere namen    
   Bent u meerderjarig? Bent u meerderjarig? 
   Bent u ooit direct of indirect betrokken geweest bij terroristische activiteiten?    
   Is er een gerechtelijke uitspraak tegen u geweest, is er retentierecht uitgeoefend, is er een faillissement uitgesproken of bent u in een rechtszaak betrokken geweest in de afgelopen 5 jaar?       
   (Zo ja, verstrek dan de volgende gegevens voor elk van deze zaken: namen van de betrokken partijen, datum rechtszaak, rechtbank waar de zaak is aangespannen en aard van de procedure)
OPLEIDING
 
What is the highest level of education you have achieved?    *
Soort diploma dat u heeft ontvangen    *
Type of degree you recieved?    *
ZAKELIJKE INFORMATIE   (Beantwoord alle vragen)
 
  *  
  * Aard van de onderneming  
  * Kruis aan welke bedrijfservaring u hebt 
  Noem alle restaurants & andere maaltijdverstrekkende bedrijven waarin u een eigendomsbelang heeft:
  1) 2) 3)
 
FINANCIËLE INFORMATIE   (Geef bedragen op  in Amerikaanse dollars)
 
  *   Inkomsten uit huidig beroep /jaar  
Inkomsten uit andere bronnen /jaar  
Informatie over andere inkomsten  
 
Bankrelaties/adres bank Filiaal Adres
     
 
  * Individuele liquide middelen (contanten, aandelen, etc.)  a)  
  * Individuele vaste activa (huis, auto, etc.)  b)  
  * Individueel totaal vermogen   (a+b) c)  
  * Individuele schulden (hypotheek, leningen, etc.)  d)  
  * Uw individuele totale netto waarde  (c-d) e)  
      (Exclusief alle financieringen die hieronder wordt genoemd )

 

  * Zal dit bedrijf uw enige bron van inkomsten vormen?
  * Is er nog andere financiering die niet bij (e) is opgenomen?
     Zo ja, hoeveel financiering is er beschikbaar?     Munteenheid 
 
BEDRIJFSVOERING RESTAURANT
 
 
  * Als u in aanmerking komt, wanneer gaat u dan investeren in een franchise? 
  * In hoeverre zult u betrokken zijn bij de bedrijfsvoering? 
 
     In welk land wenst u een SUBWAY® restaurant te openen? :      
      ((Indien anders dan het land waar u woont)**)
 
INVESTEERDERS  BELANGRIJKE NOTITIE: In de VS en Canada moeten alle investeerders met name worden genoemd op een franchiseovereenkomst uitgevoerd in verband met de aanvraag, met uitzondering van bepaalde eerstegraadsfamilieleden. Buiten de VS en Canada kunnen wij verlangen dat alle of een deel van de investeerders met name worden genoemd op een franchiseovereenkomst uitgevoerd in verband met deze aanvraag. Alle investeerders die met name zullen worden genoemd op de franchiseovereenkomst, moeten een aparte aanvraag invullen.
 
 
  * Wilt/heeft u een investeerder?   Zo niet, dan mag u dit onderdeel overslaan. Zo ja, vul alle relevante onderdelen hieronder in.

  % eigendom  
  *Investeerders zijn individuen die, in verband met de aankoop van een franchise in verband met deze aanvraag: 1) geld bijdragen voor de aankoop of exploitatie van de franchise; 2) een eigendomsbelang zullen hebben in de franchise of in een entiteit waaraan het recht zal worden toegekend om de franchise te exploiteren; of 3) zullen optreden als mede-geldnemer, mede-ondertekenaar of garant van een lening in verband met de franchise.
Voornaam Achternaam Initialen  
 
Voornaam Achternaam Initialen  
 
Voornaam Achternaam Initialen  
 
Voornaam Achternaam Initialen  
 
Disclaimer
 
 
Ik begrijp dat het toekennen van een franchise ter vrije beoordeling staat van de Franchisegever (Doctor’s Associates Inc., Subway Franchise Systems of Canada, Ltd., Subway International, B.V, Subway Systems do Brasil Ltda., Subway Partners Colombia, C.V., Subway Systems India, Private Limited, Sandwich and Salad Franchises of South Africa, (Pty) Ltd, Subway Systems Australia, Pty. Ltd. of een aan hem gelieerde onderneming). Ik begrijp dat ik staatsburger of permanent ingezetene moet zijn van de Verenigde Staten of Canada om een in het desbetreffende land te vestigen franchise te kopen en dat ik het vereiste bewijs aan de Franchisegever moet leveren voorafgaand aan elke verkoop of overdracht van een franchise. Ik begrijp dat ik voor een franchise te vestigen buiten de Verenigde Staten of Canada het voorgeschreven identiteitsbewijs met foto moet verstrekken aan de Franchisegever om mijn identiteit te controleren, voorafgaand aan elke verkoop of overdracht en op verzoek, gedurende de looptijd van een franchiseovereenkomst gesloten met de Franchisegever.

Ik begrijp dat alle informatie die ik ontvang van de Franchisegever of van een medewerker, vertegenwoordiger of franchisenemer van de Franchisegever of van een aan hem gelieerde onderneming, zeer vertrouwelijk is (‘Vertrouwelijke Informatie’), is ontwikkeld met grote inspanningen en kosten voor de Franchisegever en alleen vanwege deze aanvraag aan mij ter beschikking wordt gesteld. Ik ga ermee akkoord alle Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden en ik zal nooit, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Franchisegever, Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan, publiceren of delen met een persoon, firma, vennootschap of andere entiteit, of Vertrouwelijke Informatie direct of indirect te eigen bate of ten bate van een persoon, firma, vennootschap of andere entiteit gebruiken, anders dan ten bate van de Franchisegever.

Ik machtig de Franchisegever of zijn aangewezene om een persoonlijkheidsonderzoek, een algemeen onderzoek naar mijn achtergrond en een onderzoek overeenkomstig antiterrorismewetgeving, zoals de USA Patriot Act en Executive Order 13224 vastgesteld door de Amerikaanse overheid, te laten uitvoeren (gezamenlijk de ‘Onderzoeken’). Ik begrijp dat deze Onderzoeken informatie over mijn achtergrond, karakter, algemene reputatie, levenswijze, connecties met andere personen of entiteiten, kredietwaardigheid, procesgeschiedenis en arbeidsverleden aan het licht kunnen brengen (gezamenlijk aangeduid als de ‘Onderzoeksgegevens’). Ik begrijp dat, op schriftelijk verzoek, binnen een redelijke periode, ik recht heb op aanvullende informatie over de aard en omvang van deze Onderzoeken. Ik bevrijd hierbij iedere vertegenwoordiger van de Franchisegever of zijn gelieerde onderneming, kredietbureau, veiligheidsconsulent of ander onderzoeksbureau geselecteerd door de Franchisegever, zijn gelieerde onderneming, functionarissen, vertegenwoordigers, werknemers en/of ander personeel (gezamenlijk aangeduid als de ‘Onderzoeker’), van elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitvoering van deze Onderzoeken.

Deze toestemming voor het vrijgeven van informatie omvat, maar is niet beperkt tot, meningen ten aanzien van Onderzoeksgegevens. Ik geef alle personen, scholen, bedrijven, vennootschappen, kredietbureaus, opsporingsinstanties of andere onderzoeksbureaus toestemming om deze informatie, zonder beperking of voorbehoud, vrij te geven aan de Onderzoeker. Ik doe vrijwillig afstand van alle verhaalsrechten en bevrijd hen van aansprakelijkheid voor het naleven van deze toestemming. Deze toestemming/bevrijding geldt zowel dit als ieder toekomstig verzoek voor deze Onderzoeken door bovengenoemde individuen of entiteiten. Ik geef toestemming om een fotokopie of fax van deze bevrijding als even geldig als het origineel te beschouwen.

VS, PUERTO RICO, GUAM EN CANADA
Ik ga ermee akkoord om alle eerdere niet ingediende vorderingen, geschillen of controverses die voortkomen uit of verband houden met mijn aanvraag of kandidatuur voor toekenning van een SUBWAY®-franchise door de Franchisegever te schikken overeenkomstig het recht van Connecticut, VS1 en uitsluitend door middel van bindende arbitrage. Ik ga ermee akkoord dat de arbitrage wordt uitgevoerd door hetzij de American Arbitration Association of haar opvolger (‘AAA’), hetzij het American Dispute Resolution Center of zijn opvolger (‘ADRC’) ter keuze van de partij die als eerste een verzoek tot arbitrage indient. Ik begrijp dat de AAA de arbitrage zal uitvoeren overeenkomstig haar uitvoeringsregels (inclusief, indien van toepassing, de handelsregels (Commercial Rules) van de AAA en de versnelde procedures van deze regels (Expedited Procedures), en ik begrijp dat de ADRC de arbitrage zal uitvoeren overeenkomstig zijn uitvoeringsregels (inclusief, indien van toepassing, de regels voor handelsarbitrage (Rules of Commercial Arbitration) of de regels voor versnelde handelsarbitrage (Rules for Expedited Commercial Arbitration)). Ik begrijp dat wanneer de AAA en het ADRC geen van beide meer bestaan, partijen een alternatief arbitrage-orgaan zullen overeenkomen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken, gaan partijen er mee akkoord de bevoegde rechter het orgaan te laten kiezen. Ik ga ermee akkoord dat de arbitrage plaatsvindt in Bridgeport, Connecticut, VS2, de voertaal Engels is en één arbiter uitspraak doet.

1 Indien ik ingezetene ben van Canada, dan is het recht van Ontario van toepassing, tenzij ik ingezetene ben van Alberta, Prince Edward Island of New Brunswick; in welk geval het lokale provincierecht van toepassing is.

2 Indien ik ingezetene ben van Ontario, ga ik ermee akkoord dat de arbitrage wordt gehouden overeenkomstig de Ontario Arbitrations Act in Toronto, Ontario, Canada. Indien ik ingezetene ben van Alberta, ga ik ermee akkoord dat de arbitrage wordt gehouden overeenkomstig de Alberta Arbitrations Act in Calgary, Alberta. Indien ik ingezetene ben van Prince Edward Island, ga ik ermee akkoord dat de arbitrage wordt gehouden overeenkomstig de Prince Edward Island Arbitration Act in Charlottetown, Prince Edward Island. Indien ik ingezetene ben van New Brunswick, ga ik ermee akkoord dat de arbitrage wordt gehouden overeenkomstig de New Brunswick Arbitrations Act in Fredericton, New Brunswick.

EUROPA, LATIJNS-AMERIKA, AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, AZIË (met uitzondering van Japan), ZUID-AFRIKA, MIDDEN-OOSTEN, AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND
Ik ga ermee akkoord om alle eerdere niet ingediende vorderingen, geschillen of controverses die voortkomen uit of verband houden met mijn aanvraag of kandidatuur voor toekenning van een SUBWAY®-franchise door de Franchisegever (het ‘Geschil’) te schikken overeenkomstig materieel Nederlands recht3 en uitsluitend door middel van bindende arbitrage. Ik ga ermee akkoord dat de arbitrageprocedure wordt uitgevoerd door het International Centre for Dispute Resolution of zijn rechtsopvolger (‘ICDR’). Ik begrijp dat wanneer het ICDR niet meer bestaat, de arbitrageprocedure zal worden uitgevoerd door het American Dispute Resolution Center of zijn rechtsopvolger (‘ADRC’). Ik begrijp dat wanneer het ICDR en het ADRC geen van beide meer bestaan, partijen een alternatief arbitrage-orgaan zullen overeenkomen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken, gaan partijen er mee akkoord de bevoegde rechter het orgaan te laten kiezen. Ik ga ermee akkoord dat de arbitrageprocedure zo snel mogelijk wordt afgerond en dat een vonnis wordt gegeven op basis van bestanden en documenten, tenzij een der partijen uitdrukkelijk om een mondelinge behandeling verzoekt. Wanneer een der partijen om een mondelinge behandeling verzoekt, ga ik ermee akkoord dat New York, New York, VS4 de locatie voor alle arbitragezittingen is. De taal van de arbitrage is Engels. Voor alle procedurele aspecten van de arbitrage die niet uitdrukkelijk hierboven worden behandeld, begrijp ik dat het uitvoerend arbitrage-orgaan de arbitrageregels van de Commissie van de Verenigde Naties voor Internationaal Handelsrecht (‘UNCITRAL’) toepast zoals deze van kracht zijn op het tijdstip waarop een der partijen schriftelijk een arbitrageprocedure tegen de andere partij aanhangig maakt. Voor alle procedurele aspecten van de arbitrage die niet uitdrukkelijk hierboven of in de UNCITRAL-regels worden behandeld, begrijp ik dat het heersend recht van de arbitragelocatie van toepassing is.

3 Indien ik ingezetene ben van Brazilië, Colombia, Ecuador, Mexico, Egypte, India, de Filippijnen of Thailand, is het plaatselijk materieel recht van toepassing. Indien ik ingezetene ben van Zuid-Afrika, is het materieel recht van de staat Connecticut, VS, van toepassing. Indien ik ingezetene ben van Australië, is het materieel recht van Queensland van toepassing.

4 Indien ik ingezetene ben van Argentinië, Oostenrijk, België, Brazilië, Colombia, Ecuador, Egypte, Nederland of Thailand, wordt de arbitrageprocedure in mijn eigen land gehouden. Indien ik ingezetene ben van Brazilië, wordt de arbitrage uitgevoerd door de Conciliation, Mediation and Arbitration Chamber CIESP/FIESP. Indien ik ingezetene ben van Duitsland, Italië of Nederland, wordt de arbitrage in Nederland gehouden en door het ICDR uitgevoerd. In het geval dat het ICDR niet meer bestaat, wordt de arbitrageprocedure uitgevoerd door het Nederlands Arbitrage Instituut of zijn rechtsopvolger (‘NAI’). Indien het ICDR en het NAI geen van beide meer bestaan, zullen partijen een alternatief arbitrage-orgaan overeenkomen voor het uitvoeren van de arbitrageprocedure. Indien ik ingezetene ben van Zuid-Afrika, wordt de arbitrage gehouden in de staat Connecticut, VS. Indien ik ingezetene ben van Australië, ga ik akkoord met niet-bindende mediation van het Geschil voordat ik een arbitrageprocedure begin, welke mediation plaatsvindt in Australië onder de regie van een mediationbureau in mijn staat of grondgebied dat door de Franchisegever en mij wordt overeengekomen. Ik ga er verder mee akkoord dat indien het Geschil niet door middel van mediation kan worden beslecht, een arbitrage wordt uitgevoerd door het Institute of Arbitrators and Mediators Australia of zijn rechtsopvolger (‘IAMA’). In het geval dat het IAMA niet meer bestaat, wordt de arbitrageprocedure uitgevoerd door het Australian Centre for International Commercial Arbitration of zijn rechtsopvolger (‘ACICA’). Indien het IAMA en het ACICA geen van beide meer bestaan, zullen partijen een alternatief arbitrage-orgaan overeenkomen voor het uitvoeren van de arbitrageprocedure.

JAPAN
Ik ga ermee akkoord dat alle geschillen, controverses of vorderingen die voortkomen uit of verband houden met deze aanvraag of kandidatuur voor toekenning van een SUBWAY®-franchise door de Franchisegever (het ‘Geschil’) worden geschikt overeenkomstig materieel Japans recht en uitsluitend door middel van bindende arbitrage. Verder ga ik ermee akkoord dat de arbitrageprocedure wordt uitgevoerd door de Japanse Vereniging voor Handelsarbitrage of haar rechtsopvolger (‘JCAA’), overeenkomstig de Uitvoeringsregels en Procedurele Regels voor Arbitrage op basis van de Arbitrageregels van de Commissie van de Verenigde Naties voor Internationaal Handelsrecht (‘UNCITRAL’). Ik begrijp dat, indien de JCAA niet meer bestaat, de partijen een alternatief arbitrage-orgaan zullen overeenkomen. Verder ga ik ermee akkoord dat de arbitrage plaats vindt in Tokio, Japan, dat Engels de taal van de arbitrage is en dat er één arbiter is. Ik begrijp dat de arbitrageprocedure zo snel mogelijk wordt afgerond en dat een vonnis wordt gegeven op basis van schriftelijk bewijs, tenzij een der partijen uitdrukkelijk om een mondelinge behandeling verzoekt..

Al hetgeen ik heb verklaard in deze aanvraag is waar en ik begrijp dat de Franchisegever zich verlaat op de informatie die door mij is verstrekt. Ik begrijp dat ik op grond van antiterrorismewetgeving niet zal worden goedgekeurd voor aankoop van een franchise wanneer ik ooit verdacht ben geweest van terrorisme of direct of indirect in verband ben gebracht met terroristische activiteiten. Ik heb het bovenstaande gelezen, begrepen en ga ermee akkoord. Daarnaast begrijp ik dat de Franchisegever mij kan verplichten met goed gevolg een standaardexamen rekenen en Engels af te leggen. Ik begrijp dat ik verplicht zal zijn kopieën van mijn bankafschriften over de afgelopen drie (3) maanden aan de Franchisegever te verstrekken als bewijs van de bedragen in liquide middelen die staan vermeld in mijn jaarrekening die ik aan de Franchisegever heb verstrekt..

2016

 
    *  Ik heb bovenstaande disclaimer gelezen.  
     
     Ik stem ermee in om documenten in het kader van de verstrekking van informatie voor de franchise langs elektronische weg te ontvangen (indien beschikbaar in mijn land).    
Handtekeningen
 
     Typ uw naam om toestemming te geven. Handtekening verplicht op moment van aanschaf franchise-overeenkomst
   
 
  * Naam aanvrager (getypt)
     Datum: 3/17/2018
Naam echtgeno(o)te (getypt)
Datum: 3/17/2018
 


Het is aanbevolen een kopie van deze aanvraag te maken voor uw administratie voordat u op de knop "Versturen" klikt.

 
Aanvraag ©2017 Subway IP Inc.
Vragen over franchisemogelijkheden richten aan: SUBWAY® Development Team
Stuur technische vragen of opmerkingen over dit formulier naar: SUBWAY® Web Team
SUBWAY® is een geregistreerd merk van Subway IP Inc.
©2017 Subway IP Inc.
Juridische informatie & Privacybeleid Juridische informatie & Privacybeleid