"Wniosek o nabycie Franszyzy "
W związku z żądaniem dodatkowej informacji, ten formularz jest stosowany dla sprzedaży nowej franszyzy, kolejnej franszyzy albo sprzedaży lub przeniesienia istniejącego lokalu. Wypełnienie tego formularza nie zobowiązuje zgłaszającego do nabycia lub franchisingodawcy do sprzedaży franszyzy lub lokalu. Wypelniac dokladnie, nie uzywajac skrótów. Prosze wypelnic czytelnie, drukowanymi literami lub wypelnic na maszynie.

Uwaga: rubryki zaznaczone  * są obowiązkowe
 
 
 
Dane opersonalne
   Gdzie usłyszałeś o franszyzie SUBWAY?    
           * 
  * Imię     * Nazwisko    Inicjały  
  * Obywatelstwo      Stały Rezydent w 
  * Data Urodzenia    
  * Podatkowy Numer Identyfikacyjny (NIP)/PESEL/ * 
*Opcjonalnie dla celów dodatkowej informacji ale obowiązkowo do rozpoczęcia procesu sprzedaży i przeniesienia istniejącego lokalu. Uwaga: będzie wymagane przed nabyciem nowej franczyzy.
  * Płeć       Inne imiona/nazwiska  
  * Czy jesteś pełnoletni?
  * Czy kiedykolwiek byłeś/aś związany/a bezpośrednio lub pośrednio z działaniami terrorystycznymi?  
  * Czy w ciągu ostatnich 5 lat został wydany przeciwko Panu/Pani wyrok/postanowienie o ustanowieniu zabezpieczenia/postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub czy był Pan/Pani stroną jakiegokolwiek postępowania sądowego?     
     (Jeśli tak, proszę o podanie następujących informacji dla każdego wyroku/postanowienia o ustanowieniu zabezpieczenia/postanowienia o ogłoszeniu upadłości: imię i nazwisko/nazwa stron, data wydania, nazwa sądu, który wydał wyrok/postanowienie, charakter sprawy.)
* Nr telefon (domowy)   (Nr Fax-u )   (Nr telefonu komórkowego )  
Nr kierunkowy rejonu/kraju i nr kierunkowy miasta Nr kierunkowy rejonu/kraju i nr kierunkowy miasta Nr kierunkowy rejonu/kraju i nr kierunkowy miasta
  * Adres zamieszkania  
  * Miasto        * Kod pocztowy     
  * Kraj     * Województwo/Powiat
* E-mail dla Działalności Gospodarczej 
Adres e-mail, który podałeś będzie uznawany za adres e-mail właściwy dla spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie używany przez Franczyzodawcę i/lub spółki powiązane do komunikacji elektronicznej związanej z tym Wnioskiem i każdym zakupem franczyzy.
 
Dane personalne małżonka   (Użyj oddzielnych zgłoszeń dla wspólników)
 
   Imię      Nazwisko       Inicjały  
   Obywatelstwo      Stały Rezydent w 
  
   Data Urodzenia      
 
   Podatkowy Numer Identyfikacyjny (NIP)/PESEL/ *    
*Opcjonalnie dla celów dodatkowej informacji ale obowiązkowo do rozpoczęcia procesu sprzedaży i przeniesienia istniejącego lokalu. Uwaga: będzie wymagane przed nabyciem nowej franczyzy.
   Płeć            Inne imiona/nazwiska    
   Czy jesteś pełnoletni? 
   Czy kiedykolwiek byłeś/aś związany/a bezpośrednio lub pośrednio z działaniami terrorystycznymi?    
   Czy w ciągu ostatnich 5 lat został wydany przeciwko Panu/Pani wyrok/postanowienie o ustanowieniu zabezpieczenia/postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub czy był Pan/Pani stroną jakiegokolwiek postępowania sądowego?      
   (Jeśli tak, proszę o podanie następujących informacji dla każdego wyroku/postanowienia o ustanowieniu zabezpieczenia/postanowienia o ogłoszeniu upadłości: imię i nazwisko/nazwa stron, data wydania, nazwa sądu, który wydał wyrok/postanowienie, charakter sprawy.)
Wykształcenie
 
What is the highest level of education you have achieved?    *
Uzyskane oceny     *
Type of degree you recieved?    *
Informacje zawodowe/biznesowe   (Odpowiedz na wszystkie pytania)
 
  *  
  * Rodzaj działalności gospodarczej  
  * Wybierz swój poziom doświadczenia w biznesie  
  Wymień wszystkie restauracje i usługi gastronomiczne, w których masz udział jako właściciel.
  1) 2) 3)
 
Informacja Finansowa   (Proszę wskaż kwoty w USD)
 
  *   Dochody ze obecnego zajęcia /rocznie  
Dochody z innych źródeł /rocznie  
Proszę określić inne dochody  
 
Osobisty rachunek bankowy Branża Address
     
 
  * Osobiste środki płynne (gotówka, papiery wartościowe)   a)  
  * Osobiste środki trwałe (nieruchomości, samochody, itp.)   b)  
  * Osobisty majątek (całość)   (a+b) c)  
  * Osobiste zobowiązanie (hipoteki, kredyty, pożyczki)   d)  
  * Wartość całego posiadanego majątku pomniejszona o wartość całkowitego zadłużenia   (c-d) e)  
      (Z wyłączeniem któregokolwiek z finansowania wymienionego poniżej. )

 

  * Czy ta działalność gospodarcza byłaby twoim jedynym źródłem dochodu?
  * Czy istnieje inne finansowanie nie wyliczone powyżej?
     Jeżeli tak, to, w jakiej wysokości dodatkowe finansowanie jest możliwe?     Type of Currency 
 
Działalność restauracji
 
 
  * Jeżeli dotyczy - kiedy chcesz inwestować we franszyzę?  
  * Jak bedziesz zaangażowany w działalność restauracji?  
 
     kraj zainteresowania :      
      (jeśli inny niż kraj zamieszkania **)
 
Inwestorzy  WAŻNA UWAGA: W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wszyscy inwestorzy muszą być wymienieni w umowie franchisingowej podlegającej wykonaniu w związku z wnioskiem, z wyjątkiem niektórych krewnych pierwszego stopnia. Poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, możemy wymagać, by niektórzy lub wszyscy inwestorzy zostali wymienieni w umowie franchisingowej podlegającej wykonaniu w związku z niniejszym wnioskiem. Wszyscy inwestorzy, którzy mają zostać wymienieni w umowie franchisingowej muszą wypełnić odrębny wniosek.
 
 
  * Czy bedziesz mial Inwestorzy?   Jeśli nie, możesz ominąć tę sekcję. W przeciwnym razie, proszę wypełnić wszystkie odpowiednie rubryki poniżej.

  % własności  
  *Inwestorzy to osoby, które w związku z jakimkolwiek zakupem franczyzy związanym z niniejszym wnioskiem: 1) wniesie środki pieniężne na nabycie lub działalność franszyzy; 2) posiadają udział we własności franczyzy lub jako inny podmiot, na którego przeniesiono prawo korzystania z franczyzy; lub 3) działają jako współkredytobiorca, współpodpisujący lub poręczyciel kredytu związanego z franczyzą.
Imię Nazwisko Inicjały  
 
Imię Nazwisko Inicjały  
 
Imię Nazwisko Inicjały  
 
Imię Nazwisko Inicjały  
 
Zastrzeżenie
 
 

Niniejszym potwierdzam i przyjmuję do wiadomości, że decyzja o udzieleniu franszyzy zależy od wyłącznego uznania Franszyzodawcy (Doctor’s Associates Inc., Subway Franchise Systems of Canada, Ltd., Subway International, B.V, Subway Systems do Brasil Ltda., Subway Partners Colombia, C.V., Subway Systems India, Private Limited, Sandwich and Salad Franchises of South Africa, (Pty) Ltd, Subway Systems Australia, Pty. Ltd. lub podmioty z nią powiązane). Niniejszym potwierdzam i przyjmuję do wiadomości, że w celu nabycia franszyzy zlokalizowanej na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub na terytorium Kanady muszę być obywatelem lub stałym mieszkańcem tego kraju, oraz że przed zbyciem lub przeniesieniem franszyzy jestem zobowiązany przedstawić Franszyzodawcy potwierdzenie powyższego faktu. W celu zlokalizowania Franszyzy poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub terytorium Kanady jestem zobowiązany przedstawić Franszyzodawcy, przed zbyciem lub przeniesieniem a także w trakcie obowiązywania umowy franszyzy zawartej z Franszyzodawcą na jego żądanie, właściwy dowód tożsamości ze zdjęciem w celu stwierdzenia mojej tożsamości.

Niniejszym potwierdzam i przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje otrzymane przeze mnie od Franszyzodawcy lub pracowników, agentów lub franszyzobiorców Franszyzodawcy, a także podmiotów z nimi powiązanych, stanowią informacje niejawne („Informacje Poufne”), które zostały opracowane kosztem znacznego wysiłku i nakładu poniesionego przez Franszyzodawcę, i które są mi udostępniane wyłącznie dla celów związanych z niniejszym wnioskiem. Niniejszym zobowiązuję się zachować wszelkie Informacje Poufne w tajemnicy oraz zobowiązuję się nie udostępniać, upubliczniać lub ujawniać bez uprzedniej, pisemnej zgody Franszyzodawcy, jakichkolwiek Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom, firmom, przedsiębiorstwom lub innym podmiotom ani wykorzystywać Informacji Poufnych, w sposób pośredni lub bezpośredni na swoją rzecz lub na rzecz jakichkolwiek osób, firm, przedsiębiorstw ani innych podmiotów niebędących Franszyzodawcą.

Niniejszym upoważniam Franszyzobiorcę, lub osobę wyznaczoną przez Franszyzobiorcę, do przygotowania raportu z badań konsumenckich, ogólnej analizy przeszłości lub szczegółowego badania w rozumieniu przepisów o zwalczaniu terroryzmu takich, jak ustawa Patriot Act oraz Rozporządzenie nr 13224 Rządu USA (zwanych łącznie „Badaniami”). Niniejszym przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że wyżej wspomniane Badania mogą ujawnić informacje na temat mojej historii, mojej osoby, reputacji, stylu życia, relacji z innymi osobami i podmiotami, zdolności kredytowej, historii spraw toczących się przed sądem w związku ze mną, a także przebiegu zatrudnienia (zwane dalej „Wynikami Badania”). Niniejszym przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że mam prawo otrzymać na pisemne żądanie, w uzasadnionym terminie, dodatkowe informacje na temat charakteru i zakresu wyżej wspomnianych Badań. Niniejszym zwalniam wszelkich przedstawicieli Franszyzodawcy oraz osoby z nimi powiązane, a także biura informacji kredytowej, doradców do spraw bezpieczeństwa i innych dostawców usług związanych z bezpieczeństwem, wybranych przez Franszyzodawcę, podmioty powiązane z Franszyzodawcą, a także jego funkcjonariuszy, agentów, pracowników lub podwykonawców (zwanych dalej łącznie „Badaczem”) z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu prowadzenia wyżej wspomnianych Badań.

Wyżej wspomniane upoważnienie do pozyskiwania informacji obejmuje, między innymi, kwestie dyskusyjne dotyczące Wyników Badania. Niniejszym upoważniam wszystkie osoby, szkoły, spółki, biura informacji kredytowej, agencje rządowe i innych dostawców usług związanych z bezpieczeństwem do udzielenia wyżej wspomnianych informacji Badaczowi bez ograniczeń i dodatkowych wymogów. Niniejszym dobrowolnie zwalniam powyższe osoby z odpowiedzialności i zrzekam się wszelkich środków prawnych jakie mogą mi przysługiwać wobec nich z tytułu wykonywania wyżej wspominanego upoważnienia. Wyżej wspomniane upoważnienie ma zastosowanie do niniejszego, a także każdorazowego kolejnego żądania przeprowadzenia Badania przez wspomniane osoby lub podmioty. Niniejszym potwierdzam, że fotokopia lub faks niniejszego upoważnienia ma taką samą moc prawną, jak oryginał.

USA, PORTORYKO, GUAM I KANADA
Niniejszym zobowiązuję się rozstrzygać wszelkie swoje roszczenia, które nie były wcześniej wysuwane, a także wszelkie spory wynikające ze złożonego przeze mnie wniosku o udzielenie franszyzy SUBWAY® przez Franszyzodawcę, lub w związku z wyżej wspomnianym wnioskiem, zgodnie z przepisami prawa stanu Connecticut (USA)1 wyłącznie w drodze postępowania arbitrażowego. Postanawiam, że postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association, AAA) lub następcę prawnego wyżej wspomnianego („AAA”), lub przez Amerykańskie Centrum do spraw Rozwiązywania Sporów (American Dispute Resolution Center, ADRC) lub jego następcę prawnego, według uznania strony, która jako pierwsza wniesie o arbitraż. Przyjmuję do wiadomości, że AAA prowadzić będzie postępowanie arbitrażowe zgodnie z regulaminem tego stowarzyszenia (w tym zgodnie z Regulaminem Handlowym AAA (Commercial Rules) i, w razie potrzeby, w ramach Procedury Przyspieszonej (Expediated Procedures), zaś ADRC będzie prowadzić postepowanie arbitrażowe zgodnie z regulaminem powyższego stowarzyszenia (w tym zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Handlowego (Rules of Commercial Arbitration) i, w razie potrzeby, Regulaminem Przyspieszonego Arbitrażu Handlowego (Rules for Expediated Commercial Arbitration). W przypadku, gdy zarówno AAA, jak i ADRC zakończy prowadzenie swojej działalności, wówczas przyjmuję do widomości, że strony wspólnie wybiorą inną agencję do prowadzenia arbitrażu. Jeżeli strony nie będą w stanie wspólnie uzgodnić sądu arbitrażowego, strony niniejszym zobowiązują się wystąpić do właściwego sądu w celu dokonania wybory sądu arbitrażowego. Niniejszym wyrażam zgodę na prowadzenie postępowania w Bridgeport w stanie Connecticut (USA)2, w języku angielskim oraz rozstrzyganie spraw przez jednego sędziego polubownego.

1 Jeżeli jestem obywatelem Kanady, zastosowanie mają przepisy prawa Ontario, chyba że jestem mieszkańcem prowincji Alberta, Prince Edward Island, lub New Brunswick, w którym to przypadku zastosowanie mają przepisy prawa miejscowego.

2 Jeżeli jestem obywatelem Ontario, zgadzam się na prowadzenie postępowania arbitrażowego na mocy Ontario Arbitrations Act w Toronto (Kanada). Jeżeli jestem mieszkańcem prowincji Alberta, zgadzam się na prowadzenie postępowania arbitrażowego na mocy Alberta Arbitrations Act w Calgary (prowincja Alberta). Jeżeli jestem mieszkańcem prowincji Prince Edward Island, zgadzam się na prowadzenie postępowania arbitrażowego na mocy Prince Edward Island Arbitration Act w Charlottetown (prowincja Prince Edward Island). Jeżeli zaś jestem mieszkańcem prowincji New Brunswick, zgadzam się na prowadzenie postępowania arbitrażowego na mocy New Brunswick Arbitrations Act w Fredericton (prowincja New Brunswick).

EUROPA, AMERYKA ŁACIŃSKA, WYSPY DZIEWICZE, AZJA (z wyjątkiem Japonii), AFRYKA POŁUDNIOWA, BLISKI WSCHÓD, AUSTRALIA I NOWA ZELANDIA
Niniejszym zobowiązuję się rozstrzygać wszelkie swoje dotychczas formalnie niezgłoszone roszczenia, a także wszelkie spory wynikające ze złożonego przeze mnie wniosku o udzielenie franszyzy SUBWAY® przez Franszyzodawcę („Spór”), lub w związku z wyżej wspomnianym wnioskiem, zgodnie z przepisami prawa Holandii3 wyłącznie w drodze postępowania arbitrażowego. Niniejszym wyrażam zgodę na to, iż postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przed Międzynarodowym Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution) lub jego następcą prawnym („ICDR”). Niniejszym przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy ICDR zakończy prowadzenie swojej działalności, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przed Amerykańskim Centrum do spraw Rozwiązywania Sporów (American Dispute Resolution Center) lub jego następcą prawnym („ADRC”). W przypadku, gdy zarówno ICDR jak i ADRC zakończą prowadzenie swojej działalności, strony zobowiązane są uzgodnić inny sąd arbitrażowy, przed którym prowadzone będzie postępowanie arbitrażowe. Jeżeli strony nie będą w stanie wspólnie uzgodnić sądu arbitrażowego, strony niniejszym zobowiązują się wystąpić do właściwego sądu w celu dokonania wyboru sądu arbitrażowego. Postępowanie powinno przebiegać tak szybko, jak to możliwe, a wyrok powinien zostać wydany na podstawie analizy akt sprawy, chyba że któraś ze stron wyraźnie zażąda przeprowadzenia ustnej rozprawy. Niniejszym wyrażam zgodę na to, iż w wyżej wspomnianym przypadku miejscem przeprowadzenia rozpraw arbitrażowych będzie Nowy Jork w stanie Nowy Jork (USA)4. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski. Przyjmuję do wiadomości, iż we wszystkich kwestiach proceduralnych nieuregulowanych powyżej, właściwy sąd arbitrażowy stosować będzie Regulamin Arbitrażowy komisji ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) w wersji obowiązującej w czasie doręczenia żądania postępowania arbitrażowego jednej ze stron. Przyjmuję do wiadomości, iż we wszystkich kwestiach proceduralnych nieuregulowanych powyżej oraz w Regulaminie UNICITRAL, zastosowanie znajdzie prawo właściwe miejsca arbitrażu.

3 Jeżeli jestem rezydentem Brazylii, Kolumbii, Ekwadoru, Meksyku, Egiptu, Indii, Filipin lub Tajlandii, zastosowanie będą miały przepisy prawa miejscowego. Jeżeli jestem rezydentem Republiki Południowej Afryki, zastosowanie będą miały przepisy prawa stanu Connecticut (USA). Jeżeli jestem rezydentem Australii, zastosowanie będą miały przepisy prawa stanu Queensland.

4 Jeżeli jestem rezydentem Argentyny, Austrii, Belgii, Brazylii, Kolumbii, Ekwadoru, Egiptu, Holandii lub Tajlandii, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w moim kraju. Jeżeli jestem rezydentem Brazylii, postępowanie arbitrażowe odbędzie się przed Izbą do spraw Ugody, Arbitrażu i Mediacji (Conciliation, Mediation and Arbitration Chamber „CIESP/FIESP”). Jeżeli jestem rezydentem Niemiec, Włoch lub Holandii, postępowanie arbitrażowe zostanie przeprowadzone w Holandii przed ICDR. W przypadku, gdy ICDR zakończy prowadzenie swojej działalności, postępowanie arbitrażowe będzie przeprowadzone przed Holenderskim Instytutem Arbitrażowym (Netherlands Arbitration Institute) („NAI”). W przypadku, gdy zarówno ICDR, jak i NAI zakończą prowadzenie swojej działalności, strony zobowiązane są uzgodnić inny sąd arbitrażowy, przed którym przeprowadzone będzie postępowanie arbitrażowe. Jeżeli jestem rezydentem Republiki Południowej Afryki, postępowanie arbitrażowe będzie przeprowadzone w stanie Connecticut (USA). Jeżeli jestem rezydentem Australii, przed wszczęciem postępowania arbitrażowego wyrażam zgodę na przeprowadzenie niewiążącego postępowania mediacyjnego w odniesieniu do Sporu, które będzie prowadzone w Australii pod auspicjami uzgodnionej przeze mnie oraz przez Franszyzodawcę instytucji świadczącej usługi w zakresie mediacji właściwej dla mojego Stanu lub Terytorium. Ponadto wyrażam zgodę na to, iż w przypadku, gdy Spór nie zostanie rozwiązany w drodze postępowania mediacyjnego, postępowanie arbitrażowe zostanie przeprowadzone przed Australijskim Instytutem do spraw Arbitrażu i Mediacji (Institute of Arbitrators and Mediators Australia) lub jego następcą prawnym („IAMA”). W przypadku, gdy IAMA zakończy prowadzenie swojej działalności, postępowanie arbitrażowe będzie przeprowadzone przed Australijskim Centrum Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego (Australian Centre for International Commercial Arbitration) lub jego następcą prawnym („ACICA”). W przypadku, gdy zarówno IAMA, jak i ACICA zakończą prowadzenie swojej działalności, strony zobowiązane są uzgodnić inny sąd arbitrażowy, przed którym przeprowadzone będzie postępowanie arbitrażowe.

JAPONIA
Niniejszym zobowiązuję się rozstrzygać wszelkie swoje roszczenia oraz wszelkie spory wynikające ze złożonego przeze mnie wniosku o udzielenie franszyzy SUBWAY® przez Franszyzodawcę („Spór”), lub w związku z wyżej wspomnianym wnioskiem, zgodnie z przepisami prawa Japonii wyłącznie w drodze postępowania arbitrażowego. Postanawiam, że postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez Japan Commercial Arbitration Association lub następcę prawnego wyżej wspomnianego („JCAA”), według Administrative and Procedural Rules for Arbitration zgodnymi z Regulaminem Arbitrażu komisji ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego (UNCITRAL). Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdy JCAA zakończy prowadzenie swojej działalności, wówczas strony wspólnie wybiorą inną agencję do prowadzenia arbitrażu. Nadto zgadzam się, by miejscem arbitrażu było Tokio w Japonii, a językiem postępowania był język angielski. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez jednego sędziego polubownego. Przyjmuję do wiadomości, że postępowanie powinno przebiegać tak szybko, jak to możliwe, a wyrok powinien zostać wydany na podstawie analizy dowodów z dokumentów, chyba że któraś ze stron wyraźnie zażąda przeprowadzenia ustnej rozprawy.

Niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą oraz przyjmuję do wiadomości, że Franszyzodawca będzie opierać się na podanych przeze mnie informacjach. Jednocześnie potwierdzam, że zgodnie z przepisami prawa o zwalczaniu terroryzmu w przypadku, gdy w jakimkolwiek czasie byłem podejrzewany o terroryzm lub pośrednie albo bezpośrednie związki z działalnością o charakterze terrorystycznym, nie otrzymam możliwości zakupu franszyzy. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego dokumentu i wyrażam zgodę na jego postanowienia w całości. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że Franszyzodawca może zażądać ode mnie zaliczenia standardowego testu z zakresu matematyki i języka angielskiego. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że będę zobowiązany do przedstawienia Franszyzodawcy kopii wyciągów z mojego rachunku bankowego z ostatnich trzech (3) miesięcy na potwierdzenie Aktywów Płynnych wymienionych w moim zestawieniu finansowym przedłożonym Franszyzodawcy.

2016

 
    *  Przeczytałem/am powyższe zastrzeżenie  
     
     Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich dokumentów zawierających informacje o Franszyzie drogą elektroniczną (o ile jest dostępne w moim kraju).    
Podpisy
 
     Wskaż osobę do wyrażenia zgody Podpis wymagany w dacie sprzedaży
   
 
  * Imię i Nazwisko zgłaszającego
     Data : 10/22/2017
Imię i nazwisko małżonka
Data : 10/22/2017
 


Zaleca się wydrukowanie kopi niniejszego zgłoszenia przed kliknięciem pola “Wyślij”

 
Formularz w języku polskim ©2017 Subway IP Inc.
Zapytania dotyczące możliwości franszyzy powinny byc kierowane do SUBWAY® Development Team
Proszę wysyłać techniczne pytania lub komentarze o tym formularzu zgłoszenia do: SUBWAY® Web Team
SUBWAY® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Subway IP Inc.
©2017 Subway IP Inc.
Informacja Prawna & Polityka prywatności Informacja Prawna & Polityka prywatności